Nimerasyon 1 a 69

Kategori:Nimerasi
Matyè: Matematik
Tèm: Konte soti 0 rive 69
Ane: 1 AF

Objektif leson an
Jodi a nou ap aprann konte, li epi ekri chif ak nonm soti 1 rive 69

Pati de sa timoun yo dwe konnen oswa ta dwe konnen epi ki ka ede yo

An nou sonje kèk liy nou te aprann
Liy orizontal se liy ki kouche tankou yon moun ki blayi sou yon kabann.
Liy vètikal la li kanpe tankou yon moun ki devan yon pòt epi ki ta vle pran lari.
2 liy sa yo enpòtan nan ti egzèsis nou prale fè a.
Liy orizontal epi liy vètikal. Yo prale pèmèt nou dispoze chif yo nan kaye pou nou konte li iak ekri 69 san tèt chaje

Leson an

Sou yon liy orizontal n ap ekri chif 0 rive 9. Depi lè nou fenk ap aprann konte se premye sa nou te aprann. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Eske ou ta ka ekri sa nan kaye w tou. Ou met mete videyo a sou poz pou ou ka ekri chif sa yo sou yon liy horizontal nan kaye ou.

Kounye a eske w ka montre yon moun bò kote w? li te di bravo pou ou ?

Di li bat yon ti bravo si li wè ou byen ekri 0 rive 9 san ou pa sote yon chif menm. Konsa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ok an nou rapouswiv.

Kounye a w ap ekri 6 lòt fwa 0 rive 9 jouk nan paj ou a ou genyen 7 liy 0 rive 9. Sa w wè si nou fè li ansanm. Mwen te gentan gen
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (konte yo) Banm ekri 6 liy konsa ankò

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ok ni mwen ni ou ni gen 7 liy ki make 0 rive 9 nan sans orizontal

An nou konte
1 2 3 4 5 6 7 ok pa manke youn menm Bravo pou nou tout.

Kounye a nou te prepare kaye a nan sans orizontal an nou atake sans vètikal la. Nou prale konte soti zero rive 6. N ap mete zero devan tout chif premye liy nan.

Pandan n ap mete chif 0 devan tout lòt chif yo, li pap chanje jan yo prononse
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Nan dezyèm liy nan n ap mete chif 1 devan tout chif kite la déjà dis onz douz trèz katòz kenz sèz disèt dizuit disnèf
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nan twazyèm liy nan n ap mete chif 2 devan tout chif kite la déjà (konte chak fwa n ap ekri 2)
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nan katryèm liy nan n ap mete chif 3 devan tout chif kite la déjà (konte chak fwa n ap ekri 3)
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nan senkyèm liy nan n ap mete chif 4 devan tout chif kite la déjà (konte chak fwa n ap ekri 4)
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Nan sizyèm liy nan n ap mete chif 5 devan tout chif kite la déjà (konte chak fwa n ap ekri 5)
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Nan setyèm liy nan n ap mete chif 6 devan tout chif kite la déjà (konte chak fwa n ap ekri 6)
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

An nou konte ti tablo a (en de twa kat senk sis set uit nèf dis etc…. rive swasant nèf)
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Obsève ti tablo sila a…lè ou gade nan sans vètikal ou annik mete 0 rive 6 pou ou konte soti 0 rive 69. Kèlkeswa chif ou pran wap gade se menm 0 1 2 3 4 5 6 ou twouve devan li.

Konsolidasyon

An nou rekòmanse pandan w ap di ak mwen en, de, etc…rive 69

Verifikasyon

Li pat difisil pa vre. Kounye a ou konnen konte rive 69. Eske ou ka ekri nonm sa yo mwen prale site yo ? 05 15 25 35 45 55 65
E sa yo : 25 67 43 59 12 68 5 10 37

Si lakay ou gen yon nimewo ou gen dwa tou pwofite ale make li sou baryè a depi nimewo sa a pami sa ou soti aprann yo. Osinon wa fè sa lè nou rive sou nimewo pa w la.

Se konsa n ap fini leson sa a nou ta renmen ou abone sou chanèl pou veye tout lòt ti leson enteresan n ap pote pou ou.


Telechaje leson an la: 1AF - Matematik - Nimerasyon 1-69

Telechaje son an: 1AF - Matematik - Nimerasyon 1-69


Kite premye kòmantè a

Verifye imel ou souple pou w ka aktivite kont ou.