Nimerasi

Pèmèt mwen kòmanse ak yon ti egzanmp byen senp. Lè pitit mwyen gen 2 lane, tout moun ki gen pitit laj pa m ap rakonte sa pitit yo ap fè. Yon koze ki te konnen tounen souvan se pawòl pitit yo konnen kote rive 10. Paske m janti mwen toujou souri epi di bravo. Pa m nan te rive a 2. Men diferans lan se paske pitit pa m nan te konnen valè 2 a pou tout bon. Kifè si li diw 2 pen l ap rale 2 pen l epi manje sa. Lakay nou konte pou konte pa enpòtan. Pou mwen se nimerasi ki dwe te pase anvan.

Nimerasi se yon kapasite pou ou rive itilize, kreye epi kritike enfòmasyon ki gen rapò ak matematik nan lavi chak jou w. Se kapasite ou devlope pou ou reflechi ak yon sansibilite matematik nan plizyè sityasyon. Tankou lè w ap pake yon machin ou itilize sans grandè  pou w konnen si plas pakin nan ap bon pou machin ou an. Menm jan ou ka kalkile si wap fè benefis si w ouvri yon ti biznis.

Nou konnen matematik gen plizyè branch : ou ka kontem sa ki rele nimerasyon, ou ka fè operasyon pi senp yo ki se adisyon, soustraksyon, miltipliksyon epi divizyon, ou jwenn jeyometri ki gen rapò ak fòm elatriye.

Fò nan matematik lye ak kijan ou prezante yon moun matematik. Si w fè yon timoun konprann se yon matyè kon yon lòt epi depi li poze tèt li l ap fò, l ap rive fè matematik san pwoblèm epi nivo nimerasi li ap elve. Men si w pa ankouraje l oswa ap di li ou menm sa pat sèvi w ak anyen mwen ba w garanti ou ka fè timoun nan renmen matematik.

Sou sit sa, se vre n ap eseye kouvri pwogram ministè a men n ap eseye tou ede timoun yo devlope nimerasi lakay yo nan kèk ti aktivite senp n ap pwopoze yon fè swa poukont yo swa ak yon granmoun.


Ane:


Tèm:

 


Afiche 1 reyaksyon

Verifye imel ou souple pou w ka aktivite kont ou.
  • Patricia Camilien