Òtograf

Kategori: Literasi
Matyè: Kreyol
Tèm: Vokabilè
Ane: 2 AF

Objektif leson an

Ekri san fot : mo, fraz, teks

Pati de sa timoun yo dwe konnen oswa ta dwe konnen epi ki ka ede yo

Lang kreyol la fasil pou ekri paske se sa ou tande ou ekri. Depi w konnen son lèt yo ou pap gen pwoblèm. 

Leson an 

Nou prale aprann ekri kèk mo ki ka itil ou lè w ap ekri. Mo sa yo ka tounen anpil ni nan mo w ap li ni lè w ap ekri pou rakonte istwa

 

Mwen gen anpil (jwèt).

Men yon (balon).

Epi yon ti (poupe).

Jodi a m rete (lakay).

Nou pa (soti)

Nou pa renmen rete (chita) lakay

Men se li ki (bon) pou nou

 

Fè tankou nou, rete lakay !

Lis mo nou prale eple epi ekri yo se :

mwen gen anpil men yon epi ti Jodi a nou rete pa

renmen lakay men se li ki tankou  

 

eple chak grenn mo ansanm ak mwen. Eple vle di bay non chak lèt ki nan mo a nan lòd yo dwe ekri a. Chak mo w fini eple pwofite ekri li nan kaye w

 

 

Konsolidasyon 

 Kounye a ou ka ekri chak grenn mo nan kaye w pandan m ap di w yo. Ou pare ? an nou ale

mwen gen anpil men yon epi ti 

Jodi a nou rete pa renmen lakay men se li ki tankou  

Gade byen si se men m jan yo ekri. Eske lèt yo nan bon lòd pou chak grenn mo. Eske se bon lèt yo ou mete ?

Mwen : m w e n gen: g- e-n anpil: a-n-p-il men: m-e-n

Yon: y- o-n epi: e- p-i ti : t-i Jodi: j-o-d-i a: a

Nou: n-o-u rete: r-e-t-e pa :p-a renmen: r-e-n-m-e-n

Lakay: l-a-k-a-y men: m-e-n se: s-e li: l-i ki: k-i  

Fè: f-è tankou : t-a-n-k-o-u
Verifikasyon

 

Eske ou ka ekri yon ti tèks menm jan ak sa nou te kòmanse travay la. Itilize tout ven mo ou soti aprann ekri a nan tèks ou a. Ou ka senpmen kòmanse pa ranplase desen yo pa lòt mo ou konnen ekri déjà. 

Si  se videyo a w ap gade, sèvi ak ti imaj sa a pou ou ekri tèks ou a. Si w ap koute sèlman sonje klas ou epi dekri li nan kaye w selon modèl la.

 

 

 

 


Telechaje leson an la: 2AF-Ekriti-Òtograf

Telechaje odyo an la: 2AF-Ekriti-Òtograf

 

 

 

 

 

 


Kite premye kòmantè a

Verifye imel ou souple pou w ka aktivite kont ou.