Literasi

Kisa ki literasi?

Non pa gen fot ou byen li. M ap pale de literasi ki se aptitid yon moun gen pou li itilize nan lavi chak jou li enfòmasyon sa ki ekri pou li ka rive atenn bi pèsonèl li, aprann epi devlope tèt li. Se definisyon sila OCDE te ofri nan lane 2000. Nan definisyon sa a ou wè literasi gen nan djakout li plis bagay pase senpman alfabetizasyon, konnen li oswa konnen ekri. Pa deyè definisyon an ou ka wè kapasite pou itilize mo nan lang nan pou ou li ekri men yon jan pou de aktivite sa yo pemèt ou kominike oswa dekouvre kichòy.

Literasi sipoze yon moun gen anpil konpetans. Konpetans konprann sa ki ekri a, konpetans pataje sa ki ekri a ak lòt moun sou fòm yon lòt ekri, konpetans transfòme sa ki ekri a sou yon lòt fòm tankou yon grafik, oswa yon desen, konpetans pou kominike oswa diskite sou sa ou li a ak lòt moun. Epi nan tan kote ki gen anpil teknoloji sa a fò nou pa bliye konpetans sèvi ak zouti sa yo epi konprann kòman ou ka jwenn bon jan enfòmasyon.

Kidonk se yon chimen ki long pou yon moun metrize domèn sa.

Eske aprann li natirèl ?

Yon timoun pa aprann li ak ekri pa mirak. Pandan yon tan yo te panse ke konpetans sa yo te tankou aprann pale men rechech montre se pa konsa sa pase. Pi mal tout timoun pa aprann li ak menm rit la. Kidonk li enpòtan pou toujou bay timoun yo jarèt nan efò l ap fè pou metrize domèn sa a. Youn nan pi bon jan pou ede pitit ou se mete kèk liv nan men ni, nan kay la epi ankouraje li li.

Nan peyi dayiti kote gen de lang mwen renmen règ MENFP (ministè edikasyon ki di fò timoun aprann nan lang manman ni). Kreyòl se yon lang fonetik, sa ou tande se sa ou ekri, sa ou li se sa ou ekri oswa pwononse li vini pi fasil pou plizyè konpetans devlope an menm tan.

Pa egzanp premye leson lekti premye ane a se yon revizyon son/ fonèm ki ka pèmèt timoun yo regade yo pi pre, pi souvan epi konsa sonje yo. Se pa yon bagay otomatik sa ap mande chak jou yo pase yon ti tan nan yon lèt alfabèt oswa nan plizyè pou yo ka devlope otomatis lekti a. Konsa timoun yo va rive etabli korespondans ant sa yo Lè oral la makonnen nan ekri a timoun yo rive li pi byen pi vit.

Sou sit sa nou vize pou timoun yo

  • rive konprann tout sa yo li soti nan mo rive nan fraz konplèks rive nan istwa long
  • rive kreye tèks pou kò yo pandan y ap respekte règ ekriti (kaligrafi/ fòm lèt) epi règ gramè lang yo deside ekri ladann nan

Literasi se yon domèn nou ka pase jounen sou li. Ti bout tèks sa se yon entwodiksyon ki ap mennen plizyè lòt pòs deyè li pou ede w akonpaye yon timoun nan anviwònman w pi byen.


Ane


Tèm: 


Afiche 1 reyaksyon

Verifye imel ou souple pou w ka aktivite kont ou.
  • Patricia Camilien