Jusqu'à 10 Millions

Kategori: Nimerasi
Matyè: Matematik
Tèm: jusqu'à 10 Millions
Ane: 4 AF

Objectif de la leçon :

Aujourd’hui, nous allons comparer et ordonner les nombres entiers inférieurs à 10 000 000 

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje

Ekri dat sou 2 fòm

Kategori: Nimerasi
Matyè: Matematik
Tèm: Matematik mezi
Ane: 3 AF

Ecrire la date en lettre

Ecrire la date sous forme réduite (en abrégé)

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje

Le livre


Kategori: Literasi
Matyè: Français
Tèm: Compte rendu de lecture
Ane: 4 AF

Aujourd’hui les amis de la 4ème année, on part pour une grande aventure ! 

Nous allons découvrir le livre, de sa conception à sa rencontre avec toi. Si l’objectif de la semaine est de faire un compte rendu de lecture, il y a des informations que tu ne trouveras qu’en manipulant ton livre.

Quand tu vois un livre, tu sais qu’il a plusieurs parties. Même si c’est un manuel scolaire. Tu remarques les pages, la couverture. Certains éléments ou certaines parties sont moins familiers. Et pour que le livre t’arrive il doit passer par plusieurs etapes que nous allons aussi découvrir.

 

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje

Synonymes

Kategori: Literasi
Matyè: Français
Tèm: Gramè
Ane: 4 AF

 Objectifs

La leçon d’aujourd’hui concerne les synonymes. Nous allons découvrir ce que c’est et pourquoi les utiliser.

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje

Kare revizyon kare sou kadriyaj epi pliyaj

Kategori: Nimerasi

Matyè: Matematik

Tèm: Revizyon Kare ak Rektang

Ane: 3 AF


    • Savoir identifier un carré d’un rectangle
    • Tracé d’un carré sur quadrillage
    • Fabrication d’un carré par pliage

 

Objektif leson an

Nou prale  aprann trase yon kare san rège pi tou fè yon kare ak yon papye san nou pa bezwen anyen sòf papye ak men nou

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje

Nimerasyon 100 a 999

Kategori:Nimerasi
Matyè: Matematik
Tèm: Konte soti 100 rive 999
Ane: 2 AF

Objektif leson an

Jodi a nou prale aprann kòman pou nou linonm sa yo epi ekri yo tou

Pati de sa timoun yo dwe konnen oswa ta dwe konnen epi ki ka ede yo

Si w alèz soti 0 rive 99. Leson jodi a ap senp pase se menm prensip la. Yon ti rapèl. Nan kaye w ou ka fè yon ti tablo  Sou yon liy kouche ekri ak bon distans nan mitan yo, chif 0 rive 9, 

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje

Jeyometri

Kategori: Nimerasi
Matyè: Matematik
Tèm: Jeyometri
Ane: 2 AF

Objektif leson an

Nou prale gade kisa ki nan anviwonman nou ki se yon kare oswa yon rektang. 

Pati de sa timoun yo dwe konnen oswa ta dwe konnen epi ki ka ede yo

Gen anpil fòm nan lanati a, won, triyang, kare e latriye

 

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje

Mo etikèt

Kategori: Literasi
Matyè: Kreyol
Tèm: Vokabilè
Ane: 2 AF

Objektif leson an

Jodi a nou prale mete mo ki nan menm fanmi nan yon sèl panye. Tankou si n ap pale de zannimo ou ka panse ak chat, chen, elefan, tòti. Nan kategori rad ou ka mete vès, chanday, foula, bone.

Pati de sa timoun yo dwe konnen oswa ta dwe konnen epi ki ka ede yo

Yon fanmi se moun ki gen menm san k ap koule nan venn yo oswa yo gen menm non. Mo yo tou gen fanmi. 

 

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje

Òtograf

Kategori: Literasi
Matyè: Kreyol
Tèm: Vokabilè
Ane: 2 AF

Objektif leson an

Ekri san fot : mo, fraz, teks

Pati de sa timoun yo dwe konnen oswa ta dwe konnen epi ki ka ede yo

Lang kreyol la fasil pou ekri paske se sa ou tande ou ekri. Depi w konnen son lèt yo ou pap gen pwoblèm. 

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje

Wotè lèt yo

 

Kategori: Literasi
Matyè: Kreyol
Tèm: Ekriti
Ane: 2 AF

Objektif leson an

 

Jodi a nou prale sonje wotè lèt yo konsa lè n ap fè kopi yon tèks n ap respekte tout prensip ekriti yo. Men anvan m ap fè nou sonje kòman pou nou chita

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje