Enoncées simples

Kategori: Literasi
Matyè: Français
Tèm: Enoncés Simples
Ane: 2 AF

Objektif leson an

Jodi a nou prale esplike sa nou ap fè, sa yon lòt moun  w ap pale ak li moun ap fè, ak sa yon lòt moun w ap gade de lwen ap fè.

 

Pati de sa timoun yo dwe konnen oswa ta dwe konnen epi ki ka ede yo

Pwonon singulier yo, se je, tu, il, elle !

 

Leson an 


Lè w ap pale de tèt ou ou itilize pwonon je. JE. Sa rive Je tounen j’ paske mo ki vini aprè a komanse pa yon vwayèl oswa yon h.

Je lis  J'écris 

Lè w ap pale ak yon lòt moun ou itilize pwonon tu. TU. Lè sa a ou dekri aksyon moun nan ap fè a.

Tu joues  Tu pleures 

Lè w ap pale de yon lòt moun ou itilize pwonon Il si se yon gason epi elle si se yon fi. IL/ ELLE

 

Elle saute  Il grimpe  Elle cuisine  Il boit 

Kidonk se toujou sijè a  ki nan ka sa a se yon pwonon epi vèb la tankou nan modèle nou soti wè yo.

An nou fè yon ti pratik franse. Itilize pronon sijè yo pou bay repons yo

Mari ap fè aksyon desen an. Kòman w ap dekri sa?

 Oui se sa: Elle lit

Jan ap fè sa kisa w ap di?  Bravo! Il pleure.

W ap pale ak mwen. Men sa m ap fè a: 

Ou, ou di m Tu écris

E ou kisa w ap fè Et toi que fais tu?

 

 Je joue

 

Konsolidasyon 

Eske ou ka rakonte m jounen Bouki. Itilize imaj yo pou ede w konnen sa bouki fè.

Chaque matin, Bouki  la télé. Ensuite il   du lait.  Il  avec son camion et  dans la cour ou  du vélo.  Quand sa maman l’appelle, il  . Il ne veut pas rentrer. Mais quand il se calme, il  son mouchoir et il se   .  Il va étudier un peu ensuite il pourra encore jouer. C’est la vie.

 

Banm li sa pou te ekri :

 

Chaque matin, Bouki  regarde   la télé. Ensuite il boit  du lait.  Il  joue  avec son camion et court dans la cour ou fait  du vélo. Quand sa maman l’appelle, il pleure  . Il ne veut pas rentrer. Mais quand il se calme,il jette   son mouchoir et il se lave  les mains. Il va étudier un peu ensuite il pourra encore jouer. C’est la vie.

 

Verifikasyon

Kounye a rakonte  jounen pa w  nan kaye w. sa ou fè nan jounen an nan lòd ou fè yo. Li pou w gade si ou pa sote mo epi ekri byen pwòp.

 


Telechaje leson an la: 2 AF-Français-Enoncés Simples

Telechaje son an la: 2 AF-Français-Enoncés Simples


Kite premye kòmantè a

Verifye imel ou souple pou w ka aktivite kont ou.