Ekriti Lèt an bouk

Ekriti an bouk

Kategori: Literasi
Matyè: Kreyol
Tèm: Ekriti
Ane: 1 AF

Objektif leson an

Mwen prale raple nou jès nou fè pou nou fè kategori lèt yo. Nou pare ? Nou pati.

 

Pati de sa timoun yo dwe konnen oswa ta dwe konnen epi ki ka ede yo

Anvan tout kichoy an nou sonje bon atitid pou nou gen pou nou ekri

Verifye ou chita byen. Fò w byen dwat. Ou alèz sou chèz la epi tab la pa twò lwen w. Si pye w pa touche atè chache yon bagay ki pèmèt li repoze sou li. Blòk, ti ban, ti mamit penti vid…sa w jwenn depi li pèmèt ou chita dwat pou ekri. Epi sonje chita yo kote ou ka wè klè pou okenn lonbraj pa anpeche w ekri dwat sou liy !


Pwanyè  ak tout koud ou yo byen poze sou tab la ; epi pwanyè a fè yo ti kenbe papye a.

Ou ka panche papye w oswa kaye w yon ti kras tou

Flèch wouj la montre w distans ant kaye w ki panche epi arebò tab la

 

Sonje byen kenbe kreyon osnon plim ou tou 

Si w wè ou respekte tout sa nou soti di yo epi lè w konpare ak foto yo ou wè ou fè 10/10 nou ka kontinye. Si pou w ranje kò w fè sa.

Leson an 

Jodi a nou prale revize kategori lèt yo : m ap asire m ou konnen nan ki sans pou ou fè yo.

Gen sa ki rele bouk yo pase yo tankou yo riban oswa yon zorèy lasèt ou pare pou mare.

Ladan ou jwenn 

e epi l e l

 

swiv sans flèch yo pou ka ekri lèt yo. Si w ap travay sou kaye 5 liy. 

 

Fò e a nan mitan 2 liy ki pi ba yo.

Banm ede w. Pou ekri e mete kreyon an sou premye liy nan, monte anlè pandan ou prale sou bò dwat. Kounye a fè yon poze sou dezyèm liy nan, ou prale desann pandan wap fè tankou yon ti tèt won. Desann kwaze nan mitan ren epi kontinye. Ou wè sa pat pi di pase sa. Fè twa (3) lòt e.

 Epi fò l la pa depase wotè 4 liy la. 

Lèt L la se menm prensip la se wotè a ki diferan. Poze kreyon w sou premye liy nan, monte, vire desann, kwaze nan ren epi ba li yon ti ke.  Fè twa lòt lèt l .Fò w wè kaye w sanble ak sa.

Konsolidasyon 

Ou vle eseye ankò nan kaye w? Ou ka fè sa kounye a. Annik mete videyo a sou poz epi pratike ekri e, l pou kont yo.

            Si w vle eseye toujou ou ka fè e ak l kenbe men. Oswa l ak e kenbe men.Verifikasyon

Ouvri liv lekti ou sèvi lekòl ou ale nan paj ou te aprann li l la, epi kopye kèk mo oswa kèk fraz.

Kounye a verifye travay ou :

Si w t ap ekri yon tèks, asire w tout lèt yo nan menm lòd pou chak mo. Epi lòd mo yo repete pou chak fraz.

Ou respekte sans ekriti a sa vle di lè w t ap ekri ou soti agòch pou rive adwat

Ou  respekte liy yo ou ekri nan entèliy (ant liy ou dwe ekri a, ou pa depase)

Epi andedan mo yo , chak lèt kenbe men lòt

Jodi a mwen te pataje ak ou ti sekrè pou aprann ekri byen, pwòp epi san traka. M ale ti zanmi mwen yo !

 


Telechaje leson an la: 1AF - Kreyòl - Ekriti lèt an bouk

Telechaje vèsyon odyo: 1AF - Kreyòl - Ekriti lèt an bouk


Kite premye kòmantè a

Verifye imel ou souple pou w ka aktivite kont ou.