Ekri dat sou 2 fòm

Kategori: Nimerasi
Matyè: Matematik
Tèm: Matematik mezi
Ane: 3 AF

Ecrire la date en lettre

Ecrire la date sous forme réduite (en abrégé)

Ane a dekoupe an mwa. Mwa dekoupe an Semenn dekoupe an plizyè jou.

Yon dat pèmèt ou konnen nan ki moman ou ye epi konnen de ki jou y ap pale.

Pa egzanp :Vandredi 20 mas 2020 se premye jou ou pa ale lekòl lakòz kowona viris. 

Si nou analize dat sa.

 • Li gen jou a ladann, ki se jou nan semenn nan. Yon semenn ou konnen gen 7 jou.
 • Li gen ki jou nan mwa a li te ye, nan ka sa se ventièm jou (20). Yon mwa gen swa 30 o 31 jou (fevriye se yon ka espesyal li gen pi souvan 28 jou epi yon ane sou 4 29 jou)
 • Li di w ki mwa, se mwa mas nan egzanp nou an. Yon ane gen douz (12) mwa soti janvye rive desanm.
 • Anfen li di w ki ane nou ye. Ane sa se 2020.

Kidonk nou t ap pale de 20tyèm jou mwa desanm lane 2020

 

Kòm elèv souvan ou kòmanse jounen w lè w ekri dat nan kaye w. Ou fè sa chak jou paske li pèmèt ou kenbe tras kilè ou te etidye yon bagay. Tankou si yon jou ou pat ale lekòl ou te ka mande ti zanmi w gade sa yon te fè e li t ap jwenn ni byen fasil si li ekri dat.

Pou w byen ekri dat fò w byen konnen lòd jou ak mwa yo. Fò w ka repere tèt ou nan tan tankou anvan apre, yè jodi epi demen. Eleman sa yo ka ede w ekri dat pi byen.

 

Pou w ekri dat la fò w mete eleman sa yo: 

Men kòman pou sèvi ak yo?

 

 • Gen 7 jou nan yon semen:

 Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi Samdi Dimanche. Fò w toujou mete yon lèt majiskil nan jou a. Li preske tankou se premye mo nan yon fraz. 

 Tout jou nan semenn nan fini pa « di » sòf dimanch ki li menm kòmanse pa di. Men pa kwè w ap ekri dat sa nan kaye lekòl ou. Ou plis ka sèvi ak li lè w ap ekri jounal ou oswa ekri yon lèt.

 • Nonm nan li 

 

Nonm nan endike w valè jou ki kouri nan mwa a. Valè li ka soti nan 1 rive 31.

 

 • Apre sa ekri mwa a. Ou konnen gen 12 mwa nan lane a : janvye fevriye, mas, avril, me, jen, jiyè, out, septanm, oktòb, novanm epi desanm. Li menm ou pa bezwen mete majiskil nan non ni.

 

 • Anfen mete ane a. Ane sa se ane 2020. Ane nan egzanp nou an se 2005

 

Lè w ap ekri dat nan kaye w ou ka kite kèk kare anvan ou kòmanse pou li ka swa nan mitan liy nan swa yon ti kal adwat. Si se nan kaye w ou ka deside souliyen n. Si se pou yon lèt ou pa bezwen fè sa.

Jeudi, 2 Avril 2020

Kounye a ou konnen ekri dat an lèt nou ka pase nan dat abreje. Kisa dat abreje a ye.

 

Pou w ekri dat abreje a ou ka annik mete kèk nonm separe pa ba oblik kip c bò dwat.

Tankou pou egzanp   Jeudi 2 avril 2020 

dat abreje a ap :     2 / 4 / 20

 

Kòman li tounen konsa ? An nou gade ansanm :

 1. Bare jou a nan tèt ou. Li pa fè pati dat abreje a

Jeudi 2 avril 2020

 1. Kounye a ou rete

2 avril 2020

 •  2 a pap bouje
 • Avril se mwa 4 (janvye se mwa 1, desanm se 12) 
 •  Nan 2020 an se 2 denye chif yo ou kenbe

Konsa dat la tounen an abreje 2/4/20.

W ap separe chak chif ak yon ti  ba oblik.

Vwala. Ou konnen ekri dat sou fòm abreje !

Konplete tablo a.

Dat Antye Dat Abreje
25 septanm 2010 ...........................................................
12 mas 2008 ...........................................................
........................................................... 20/05/11
6 jen 2003 ............................................................
........................................................... 01/01/13

Banm bay repons yo:

  25/ 9/10

12/3/08

20 me 2011

6/ 6/ 03

1 janvye 2013

 

Anvan mwen ale banm pataje yon kichòy ak nou!


Telechaje leson an la: 3AF _math_ekri dat sou 2 fòm

Telechaje son an la: 3AF _math_ekri dat sou 2 fòm


Kite premye kòmantè a

Verifye imel ou souple pou w ka aktivite kont ou.