Lekti Konbinatwa / Konpetans Minimal

Kategori: Literasi
Matyè: Kreyol
Tèm: Lekti
Ane: 1 AF

 

Objektif leson an

Nou prale fè revizyon alfabè kreyòl la epi gade ankò kòman yo mache ansanm pou. Banm di alfabè a pou ou. M ap kòmanse di non lèt yo epi dezyèm fwa a m ap di nou ki son yo bay.

A an e è en i o ò on ou oun ui

 

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje

Mo etikèt / Tèm

Kategori: Literasi
Matyè: Kreyol
Tèm: Vokabilè
Ane: 1 AF

Objektif leson an

Jodi a nou prale mete mo ki nan menm fanmi nan yon sèl panye. Tankou si n ap pale de zannimo ou ka panse ak chat, chen, elefan, tòti. Nan kategori rad ou ka mete vès, chanday, foula, bone.

Pati de sa timoun yo dwe konnen oswa ta dwe konnen epi ki ka ede yo
Yon fanmi se moun ki gen menm san k ap koule nan venn yo oswa yo gen menm non. Mo yo tou gen fanmi. 

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje

Ekriti Lèt an bouk

Ekriti an bouk

Kategori: Literasi
Matyè: Kreyol
Tèm: Ekriti
Ane: 1 AF

Objektif leson an

Mwen prale raple nou jès nou fè pou nou fè kategori lèt yo. Nou pare ? Nou pati.

Li rès la
Ajoute reyaksyon pa w Pataje